Rada Rodziców

RADA RODZICÓW 2021/2022

PRZEWODNICZĄCA: Beata Sowa

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Agnieszka Gołąb

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Katarzyna Miklasińska

Paweł Wójcik

 

 

Numer konta Rady Rodziców SP45

42 1050 1360 1000 0092 6031 0058
(ING Bank Śląski)
Regulamin Rady Rodziców

Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Korczaka

w Sosnowcu


Regulamin został opracowany na podstawie art.53ust.4 ustawy z dnia 07.09.1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256 poz.2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r Nr 61 poz.624 z późn. zm.).Rozdział I

Postanowienia Ogólne1. Reprezentacja rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu przyjmuje nazwę Rady Rodziców.2. Rada Rodziców uchwala niniejszy Regulamin działalności w celu określenia swoich zadań i kompetencji oraz współpracy z pozostałymi organami szkoły tj. dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną, radą szkoły

i samorządem uczniowskim.3. Rada Rodziców jest wewnętrznym, samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współpracującym z dyrekcją szkoły, radą pedagogiczną, radą szkoły i samorządem uczniowskim w celu realizacji zadań statutowych szkoły.4. Przedstawiciele Rady Rodziców i Rad Klasowych pełnią swoje funkcje społecznie.5. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z Ustawą o systemie oświaty i Rozporządzeniem MEN.Rozdział II

Cele i zadania Rady Rodziców i Rad Klasowych1. Rada Rodziców jest organizacją, której celem jest:1. reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do realizacji i doskonalenia zadań statutowych placówki oświatowej,

2. zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku,

3. spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież poprzez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki – zgodnie z ich potrzebami zdrowotnymi i rozwojowymi,

4. upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,

5. pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie w tym zakresie pomocy szkole,

6. prezentowanie wobec dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej opinii


i wniosków dotyczących wszystkich istotnych spraw szkoły,

7. wspieranie wykonywania zadań statutowych szkoły funduszami Rady Rodziców.2. Zadania Rady Rodziców wynikają z celów określonych w pkt.1 i do nich należą:

1. pomoc w wypracowaniu perspektywicznego programu szkoły, jej bazy i wyposażenia,

2. współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,

3. udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz innym organizacjom młodzieżowym działającym w szkole,


4. organizowanie prac użytecznych rodziców na rzecz szkoły,

5. gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł oraz ich wydatkowanie zgodnie z potrzebami szkoły

i uczniów,

6. współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

7. udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,

8. pomoc szkole w zapobieganiu zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów oraz udzielanie im pomocy materialnej,


9. udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia poziomu higieny oraz utrzymanie ładu i porządku,

10. organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie,

11. opracowanie i uchwalenie planów finansowych dochodów

i wydatków na dany rok szkolny,

12. określenie minimalnej składki na rzecz Rady w porozumieniu

z Radami Klasowymi.
3. Zadaniem Rady Klasowej rodziców jest realizacja celów Rady Rodziców na terenie danej klasy a przede wszystkim:

1. wyłanianie spośród rodziców wybranych do Rady Klasowej – przewodniczącego, sekretarza i skarbnika,

2. dostosowanie zadań zawartych w pkt.2 do konkretnych potrzeb klasy i uczniów, wyrażanych przez rodziców, uczniów

i wychowawców,

3. angażowanie rodziców do pomocy w wykonywaniu zadań Rady Klasowej.


4. współdziałanie z przewodniczącym i Prezydium Rady Rodziców,

5. opracowywanie planów działalności Rady Klasowej na dany rok szkolny wraz z planem finansowym , uwzględniającym dochody

i wydatki pochodzące ze składek rodziców,

6. składanie sprawozdań ze swojej działalności za zebraniu rodziców danej klasy.Rozdział III

Kompetencje i prawa Rady Rodziców

1. Rada Rodziców posiada następujące kompetencje i prawo do :

1. uchwalania regulaminu swojej działalności,

2. występowania do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej oraz rady szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

3. decydowania o wydatkowaniu swoich funduszy zgodnie z planem finansowym, rozpatrując również wnioski dyrekcji o dotacje na potrzeby szkoły,

4. zaznajomienia Rady z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi klasy i szkoły przez wychowawcę i dyrektora,


5. uzyskiwania od dyrektora szkoły informacji na temat zarządzania

i kierowania placówką,

6. znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów, określonych

w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

7. uzyskiwania rzetelnej informacji o uczniach, ich zachowaniu, postępie i przyczynach trudności w nauce,

8. uzyskiwanie informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia uczniów,


9. wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii o pracy szkoły,

10. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną :

1. programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców,

11. opiniowanie wyboru i zmiany podręczników,

12. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34 ust.2 ustawy o systemie oświaty.


13. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

14. przekazywania części swoich uprawnień Prezydium Rady Rodziców w formie uchwały,

15. wyrażania swoich decyzji w formie uchwał zgodnych

z Regulaminem Rady Rodziców,

16. odwoływania się w sprawach spornych z innymi organami szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, celem uzyskania właściwej wykładni i oceny prawnej,

17. przedstawicielstwa w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły.
Rozdział IV

Ordynacja wyborcza i struktura Rady Rodziców
1. Podstawowym gremium wyborczym Rady Klasowej i kandydatów do Rady Rodziców jest ogólne zebranie rodziców danej klasy.

2. Prawo wyborcze w glosowaniu i wybieraniu posiadają wszyscy rodzice i opiekunowie uczniów danej szkoły, z tym ,że jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic lub opiekun.

3. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

4. Wybory przeprowadza się w głosowaniu tajnym na zebraniu rodziców danej klasy.

5. Prawo zgłaszania kandydatów do Rady Klasowej i Rady Rodziców przysługuje każdemu z rodziców obecnemu na zebraniu.

6. Liczba osób składu Rady Rodziców odpowiadać będzie ilości oddziałów w danym roku szkolnym.


7. Zebranie ogólne rodziców danej klasy wybiera 3- osobową Radę Klasową oraz jednego przedstawiciela spośród wybranej Rady Klasowej, który wejdzie w skład Rady Rodziców.

8. Wybory przeprowadzają komisje wyborcze powołane na zebraniach klasowych.

9. Komisje Wyborcze winny zapoznać się i pozostałych rodziców

z powyższą ordynacją wyborczą.

10. Do zadań Komisji Wyborczych należy:

1. przyjmowanie zgłoszonych kandydatów,


2. przeprowadzenie wyborów,

3. ustalenie wyników głosowania,

4. ogłoszenie wyników głosowania,

5. sporządzenie protokołu z wyborów.

11. Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu wyłania ze swego składu Prezydium Rady Rodziców i Komisję Rewizyjną..

12. W skład Prezydium Rady Rodziców wchodzą:


1. przewodniczący,

2. wiceprzewodniczący,

3. sekretarz,

4. skarbnik,

5. 2 do 3 członków.

13. Rada Rodziców może utworzyć również komisje problemową np. pracy wychowawczej, sportu, turystyki, kultury, opieki i żywienia oraz komisje doraźne do wykonania określonego zadania.


14. Zadaniem Prezydium Rady Rodziców jest bieżące kierowanie całokształtem prac w okresie między zebraniami Rady Rodziców,

a przede wszystkim:

1. podejmowanie uchwał w ramach części uprawnień przekazanych Prezydium przez Radę Rodziców,

2. koordynowanie działalności Rad Klasowych,

3. nadzór nad pracami Komisji,

4. podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowo- gospodarczej,


5. organizowanie zebrań Rady Rodziców zwoływanych przez przewodniczącego,

6. organizowanie zebrań Prezydium nie rzadziej niż raz na

2 miesiące,

7. składanie sprawozdań ze swej działalności przed Radą Rodziców przynajmniej raz w roku szkolnym na przełomie września i października,

8. organizowanie raz w roku szkolnym zebrań rodziców

z poszczególnych ciągów klasowych w celu przedstawienia informacji z działalności Rady Rodziców.


15. W przypadku nie powołania Prezydium, wyżej wymienione zadania spełnia przewodniczący, wiceprzewodniczący, sekretarz i skarbnik Rady Rodziców.

16. Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie pracami Rady Rodziców , a przede wszystkim :

1. współpraca z dyrekcją szkoły w dostosowaniu zadań i celów Rady Rodziców do konkretnych potrzeb szkoły,

2. opracowanie wspólnie z Prezydium projektu planu działalności łącznie z planem finansowym na dany rok szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie Rodziców,

3. dokonanie podziału zadań i obowiązków między członków Prezydium,

4. zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców


i Prezydium.

5. Określenie zakresu zadań Komisji,

6. Kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą,

7. Przekazywanie uchwał, opinii i wniosków Rady Rodziców dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej,

8. Reprezentowanie Rady Rodziców.
17. Zadaniem Sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców, oraz :

1. opracowanie harmonogramu zebrań Rady Rodziców oraz kierowanie jego realizacją,

2. organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców i jego Prezydium,

3. nadzorowanie terminowości prac Komisji,

4. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady Rodziców

i Prezydium.


18. Zadaniem Skarbnika jest prowadzenie lub nadzorowanie całokształtu działalności finansowo- gospodarczej Rady Rodziców, wypełnianie obowiązków określonych instrukcją prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości, a w szczególności:1. organizowanie wspólnie ze skarbnikami Rad Klasowych wpływów finansowych na działalność Rady Rodziców,

2. nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów oraz prawidłowym i celowym, zgodnym

z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami – wykonywaniem wydatków,

3. opracowanie w porozumieniu z Prezydium projektów planów finansowych i nadzór nad ich prawidłową realizacją,

4. nadzór nad prawidłowością i rzetelnością dokumentacji księgowego Rady Rodziców,


5. sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-kasowych

i zatwierdzanie ich do wypłaty,

6. składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz wykonywanie planów finansowych Rady Rodziców.19. Przekazywanie obowiązków skarbnika powinno być dokonane protokolarnie po uprzednim zbadaniu gospodarki finansowej przez Komisję Rewizyjną.

20. Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest nadzór nad działalnością poszczególnych ogniw Rady Rodziców, zgodną z regulaminem

i instrukcją w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowej, a przede wszystkim:


1. dokonywanie raz w roku kontroli działalności poszczególnych ogniw , zgodnej z regulaminem i uchwałami Rady Rodziców,

2. dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców,

3. dokonywanie doraźnych kontroli na wniosek przewodniczącego, skarbnika i Rady Rodziców,

4. składanie Radzie Rodziców rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

5. przedstawienie sprawozdania ze swojej działalności

i wnioskowanie udzielenia absolutorium odchodzącej Radzie Rodziców na ogólnym zebraniu wszystkich Rad Klasowych na koniec kadencji.


21. Zadaniem komisji stałych i doraźnych jest wykonywanie prac wynikających z ich kompetencji , określonych przez przewodniczącego i Radę Rodziców oraz składanie sprawozdań

z tych prac na zebraniach Prezydium lub Rady Rodziców.

Rozdział V

Zasady działalności finansowo- gospodarczej Rady Rodziców
1. Rada Rodziców prowadzi swą działalność finansową w oparciu

o ustawę z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.

z 2002 Nr 76 poz.694 z późn.zm).

2. Fundusze Rady Rodziców powstają ze składek rodziców, dotacji instytucji i przedsiębiorstw oraz działalności własnej.

3. Wysokość minimalną rocznej składki na rzecz Rady, ustala Rada Rodziców większością dwóch trzecich głosów po uprzednich konsultacjach z Radami Klasowymi.

4. Rodzice mogą zadeklarować składkę w innej wysokości niż określona na zebraniu oraz mogą deklarować swoje świadczenia w robociźnie na rzecz szkoły.


5. Fundusze Rady Rodziców mogą być wykorzystane na działalność określoną w Rozdziale II Regulaminu , z uwzględnieniem zajęć pozalekcyjnych i różnych form opieki nad dziećmi i młodzieżą.

6. Rada Rodziców gromadzi i przechowuje swoje środki pieniężne na rachunku oszczędnościowym B.P.S. w Sosnowcu.

7. Odpowiedzialnym z ramienia Prezydium za całokształt działalności gospodarczo-finansowej Rady jest skarbnik, którego zadania zostały określone w niniejszym Regulaminie.

8. Celem prowadzenia własnej dokumentacji finansowej, Rada Rodziców może zatrudnić księgowego.

9. Podstawą działalności finansowo-gospodarczej Rady jest roczny plan finansowy, zatwierdzony na zebraniu rady Rodziców na dany rok szkolny.

10. Wykonanie planu finansowego oraz kontrolę prawidłowości dochodów i wydatków przeprowadza Komisja Rewizyjna wg zakresu zadań , określonych w niniejszym Regulaminie.


11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego i działalności Rady Rodziców powinno być omówione na zebraniach klasowych rodziców

i na posiedzeniu rady pedagogicznej.Rozdział VI

Postanowienia końcowe
1. Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami władz oświatowych i Statutem Szkoły.

2. Uchwały Rady Rodziców i jego ogniw zatwierdzane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych.

3. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Prezydium i przy pozytywnej opinii dyrektora szkoły, Rada Rodziców może przedłużyć swoją kadencję na następny rok szkolny.

4. Członkowie Rady Rodziców nie wywiązujący się z nałożonych obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji na zebraniu klasowym rodziców lub przez Radę Rodziców.

5. Wniosek o odwołanie przedstawia przewodniczący Rady Klasowej lub Rady Rodziców.


6. Na miejsce rezygnujących lub odwołanych członków na zebraniu rodziców danej klasy lub klas równoległych, wybierani są nowi członkowie.

7. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania nowej Rady Rodziców, co powinno nastąpić w okresie nie dłuższym niż 2 tygodnie po przeprowadzeniu wyborczych zebrań klasowych rodziców.

8. Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna mogą zgłaszać wnioski

o wyróżnienia lub odznaczenia rodziców za działalność na rzecz szkoły do dyrektora szkoły i do organu prowadzącego .

9. Dyrektor szkoły może odwołać się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku nieprawidłowej działalności

i podejmowania uchwał przez Radę Rodziców niezgodnie z ustawą


o systemie oświaty i Statutem Szkoły.

10. Na podstawie art.33 ust.1 pkt.2 i ust.2 ustawy z dnia 07.09.1991r.

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.Nr 256 poz.2572 z późn. zm.) organy sprawujące nadzór pedagogiczny mogą wydawać zalecenia organom szkoły, jeżeli ich działania są sprzeczne z wymienionymi

w Regulaminie aktami prawnymi.

11. Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem pierwszego października 2007r.

12. Wpłaty na Radę Rodziców należy dokonywać na następujące konto: 

42 1050 1360 1000 0092 6031 0058
(ING Bank Śląski)