Klasa VII dwujęzyczna

   Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Dwujęzycznymi

im. Janusza Korczaka w Sosnowcu

ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025 do klasy VII dwujęzycznej

 

I. Informacje ogólne

Zapraszamy do 7 klasy dwujęzycznej, która od września 2023 roku rozpocznie naukę w naszej szkole. Nauczanie to polega na tym, że wybrane przedmioty w naszej szkole: matematyka, geografia, biologia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka (wyboru przedmiotu w danym roczniku dokonuje szkoła) – wykładane są w dwóch językach: polskim i angielskim.

Nasi nauczyciele – specjaliści od nauczania dwujęzycznego – mają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego i wykładanego przez siebie przedmiotu. Uczniom zapewnia się również kontakt z native speakerem.

Absolwenci naszych klas dwujęzycznych mogą kontynuować naukę w sosnowieckim IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisław Staszica lub II Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w klasie dwujęzycznej lub w klasie z maturą międzynarodową w liceum, a niektórzy podejmują naukę w szkołach w Wielkiej Brytanii.

UWAGA! Rekrutacja  na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywała się tradycyjnie, przez złożenie wniosku w sekretariacie szkoły.

<<< WNIOSEK >>>

SKŁADNIE WNIOSKÓW: od 25 do 28 marca 2024 r.

 

 Wniosek należy wydrukować, uzupełnić, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły .

 

SEKRETARIAT SZKOŁY:
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

tel. (32) 291 87 22

Dlaczego warto uczyć się w tej klasie?

 

• Oferujemy intensywną naukę języka angielskiego na poziomie B1 (5 godzin tygodniowo + 2 godziny drugiego języka obcego).

• Poznajemy literaturę, kulturę i historię krajów anglojęzycznych.

• Wybrane przedmioty prowadzone będą w sposób dwujęzyczny metodą CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe);

• Realizujemy projekty w języku angielskim.

• Bierzemy udział w międzynarodowych projektach eTwinning, Erasmus+

• Stosujemy cyfrowe i aktywizujące metody pracy.

• Korzystamy z dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, komputerów, oprogramowania, multimedialnego, projektora multimedialnego, Internetu, słowników jedno i dwujęzycznych, biblioteki językowej.
• Korespondujemy z uczniami z zagranicy.

• Przygotowujemy przedstawienia w języku angielskim.

• Bierzemy udział w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznych (konkursy z języka angielskiego na poziomie międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, przedstawienia teatralne)

• Organizacja wyjazdów językowych do Wielkiej Brytanii;

• Wspieramy uczniów w indywidualnym procesie uczenia się poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych.

Dlaczego warto?

II. Kryteria przyjęć do klasy VII dwujęzycznej w SP45

1. Do oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 45 w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45.
2. W przypadku wolnych miejsc, do oddziałów dwujęzycznych mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy nie są uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.
3. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:
a. otrzymanie promocji do klasy VII;
b. uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną (w roku szkolnym 2024/2025 kandydaci przystępują do egzaminu 22 maja – szczegóły poniżej).
4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki przyjęcia do oddziałów dwujęzycznych niż liczba wolnych miejsc, będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w pkt. 3.b;
b. oceny na świadectwie ukończenia klasy VI szkoły podstawowej: z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
c. świadectwo ukończenia klasy VI z wyróżnieniem.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas rekrutacji,
w dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie kryteria:
a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata ;
c. niepełnosprawność jednego, obojga z rodziców lub rodzeństwa kandydata;
d. rodzina niepełna lub zastępcza kandydata.

III. Sprawdzian predyspozycji językowych w rekrutacji na rok 2024/2025

W roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się sprawdzian predyspozycji językowych 22 maja 2024 r. o godz. 17.00.

Zakres wiadomości obejmuje podstawę programową z języka angielskiego od klasy I do klasy VI.

 

TERMINARZ
podstępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej
na rok szkolny 2024/2024

Składanie wniosków: od 25 do 28 marca w sekretariacie szkoły.
Termin sprawdzianu predyspozycji do klasy VII dwujęzycznej: 22 maja (godz. 17.00 – budynek szkoły)
Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy VII: od 24 do 28czerwca do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 1 lipca o godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: 5 lipca do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 10 lipca do godz. 12.00
Rekrutacja uzupełniająca (jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami): do 11 lipca