Klasa IV sportowa pływacka z elementami ratownictwa wodnego

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu ogłasza nabór na rok szkolny 2024/2025 do klasy IV sportowej o profilu pływackim z elementami ratownictwa wodnego

I. Informacje ogólne.

1 marca 2024 r. rozpoczyna się nabór do specjalistycznej klasy sportowej. Na uczniów, którzy w teście sprawnościowym poradzą sobie najlepiej, czeka wspaniała sportowa przygoda.

Dlaczego warto?
Aktywność fizyczna odgrywa bardzo istotną rolę w życiu każdego człowieka, szczególnie w odniesieniu do dzieci.

Młody człowiek ćwicząc i bawiąc się, nabywa nowych umiejętności i wiadomości. Uczestnicząc systematycznie w zajęciach sportowych, uczeń będzie odnosił wiele korzyści, owocujących bardziej harmonijnym rozwojem, tężyzną fizyczną i lepszym zdrowiem.

Mając na uwadze zdrowie dzieci, wynikające z uprawiania aktywności fizycznej, chcemy utworzyć klasę sportową o profilu pływackim z elementami ratownictwa wodnego.

Pływanie jest dyscypliną sportową, która kształtuje i rozwija cechy psycho-fizyczne dziecka, stymulując jego prawidłowy rozwój. Kształtuje i rozwija sprawność czynnościowo-ruchową ustroju, szybkość, siłę, wytrzymałość. Klasa pływacka z elementami ratownictwa wodnego to przede wszystkim nauka i doskonalenie techniki pływania oraz dzięki zwiekszonej ilość zajęć sportowych w wodzie, kształtowanie prawidłowej sylwetki, wzmocnienie odporności organizmu i przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym.

UWAGA! Rekrutacja  na rok szkolny 2024/2025 będzie odbywała się tradycyjnie, przez złożenie wniosku w sekretariacie szkoły.

SKŁADNIE WNIOSKÓW: od 1 do 27 marca 2024 r.

<<< WNIOSEK >>>

Wniosek należy wydrukować, wypisać, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

SEKRETARIAT SZKOŁY:
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

tel. (32) 291 87 22

Regulamin klasy sportowej

1. Klasa sportowa jest przewidziana dla uczniów klas 4-8. Rozpoczęcie szkolenia od klasy 4-tej. Cała klasa będzie liczyła 20 osób.
2. Po skończeniu szkolenia sportowego możliwość kontynuowania dalszych treningów w UKS „Huragan”
3.Wszyscy zawodnicy są zobowiązani posiadać aktualnie badania sportowe.
4. Klasa sportowa, w której prowadzone będzie nauczanie pływania z elemenatmi ratownictwa wodnego powołana zostanie 1 września 2024 r. i funkcjonować będzie przez 5 lat.
5. Szkolenie sportowe odbywać się będzie z wykorzystaniem basenu, sal gimnastycznych, przyległego terenu oraz zaplecza UKS „Huragan”.
6. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła współpracuje z UKS „Huragan”.
7. W klasie sportowej realizowany będzie rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo w każdej z grup (4h zajęcia programowe + 6h zajęcia z dyscypliny).
8. W uzasadnionych przypadkach uczeń klasy sportowej, który ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do wykonywania ćwiczeń fizycznych nie bierze udziału w zajęciach sportowych, uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.
9. Uczniów, którzy nie zakwalifikują się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii nauczyciela/trenera i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych
10.W przypadku powstania wakatu w klasie sportowej istnieje możliwość dochodzenia uczniów do klasy, jeśli spełnią kryteria sprawnościowe. W innych przypadkach decyduje trener koordynator programu szkolenia sportowego z dyscypliny pływanie z elementami ratownictwa wodnego.

Zadaniem szkoły będzie stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych.

Zasady rekrutacji do klasy sportowej

Warunki niezbędne do zakwalifikownia

Wniosek rodziców/prawnych opiekunów do udziału dziecka w klasie sportowej, należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 27.03.2024 r. Wzór wniosku zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły lub można go pobrać osobiście z sekretariatu szkoły.

Spełnienie norm testu sprawności fizycznej:
– bieg po kopercie

– skok w dal z miejsca

– skok dosiężny

– bieg 20m

– rzut piłką lekarską

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do klasy sportowej będzie wyłoniona na podstawie zdobytych punktów z ww. testów i sprawdzianów, świadectwa szkolnego, rozmowy kwalifikacyjnej z trenerem koordynatorem lub psychologiem szkolnym. Procentowy podział punktów będzie ustalony na podstawie łącznej liczby chętnych kandydatów do klasy sportowej i miejsc przewidzianych dla grupy uczniów ze specjalizacją z pływania i elementami ratownictwa wodnego.
Po zakwalifikowaniu się do klasy sportowej, a przed rozpoczęciem roku szkolnego, każdy uczeń klasy sportowej musi posiadać aktualne badania lekarza medycyny sportowej
Każdy uczeń zobowiązany jest przyjść w dniu rekrutacji w stroju sportowym.

Termin testu sprawnościowego: 22 maja 2024 r. 

TERMINARZ
podstępowania rekrutacyjnego do klasy IV sportowej o profilu

pływackim z elementami ratownictwa wodnego

na rok szkolny 2024/2025

Składanie wniosków: od 1 do 27 marca 2024 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.
Termin sprawdzianu predyspozycji do klasy IV sportowej: 22 maja (godz. 17.00 – budynek szkoły)
Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy IV: od 24 do 28 czerwca do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 1 lipca o godz. 15.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: 5 lipca do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 8 lipca do godz. 12.00
Rekrutacja uzupełniająca (jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami): do 11 lipca