Noc Biologów 2022

880 512 Los Majkelos

Serdecznie zapraszam głodnych wiedzy biologicznej uczniów do udziału w cyklu wykładów online XI edycji „Nocy Biologów” Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wydarzenie przebiegać będzie pod hasłem przewodnim „Różnorodność biologiczna – od genu do ekosystemu”. Spotkania odbędą się w kon­wen­cji po­pu­lar­no­nau­ko­wych wy­kła­dów, war­szta­tów i dys­ku­sji oraz kon­kur­sów z atrak­cyj­nymi na­gro­da­mi dla dzie­ci i mło­dzie­ży.

21 stycznia 2022 nastąpi start „Nocy Biologów” UŚ, w formule on–line, z trans­mi­sją na ży­wo – za po­śred­nic­twem ka­na­łów Wy­dzia­łu Nauk Przy­rod­ni­czych Uni­wer­sy­te­tu Ślą­skie­go na YouTube: link oraz na Face­booku. Wykłady odbędą się w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Link do programu UŚ:
<<< KLIKNIJ BY POZNAĆ PROGRAM>>>

Link do całego wydarzenia:
<<< KLIK W LINK >>>

Zapraszam również do zapoznania się z programem Nocy Biologów na innych uczelniach – start 14 stycznia 2022: <<< KLIK W LINK >>>

Magdalena Wiśniewska

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos