Pedagog szkolny

GODZINY PRACY PEDAGOGOGÓW SZKOLNYCH

Iwona Darmoń-Dubas

– sala 34 (II piętro)

Poniedziałek 9.00 – 13.00

Wtorek 8.00 – 13.00

Środa 11.00 – 15.00

Czwartek 9.00 – 13.00

Piątek 11.00 – 14.00

 Ewa Będkowska 

– sala 34 (II piętro)

Poniedziałek 10.00 – 14.30

Wtorek 10.00 – 13.45

Środa 8.00 – 12.00

Czwartek 11.30 – 15.30

Piątek 8.00 – 12.00

DOKUMENT

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNA NR 1

/poradnia rejonowa/

Sosnowiec ul. Piłsudskiego 114

(siedziba znajduje się w III L.O. im. B. Prusa)

32 266 -14- 71

www.poradnia.sosnowiec.pl

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA NR 2

/diagnoza: zespół Aspergera, autyzm, niepełnosprawność słuchowa, wzrokowa/

Sosnowiec ul. Białostocka 17

32 263- 30- 34

www.poradnia2.sosnowiec.pl

Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „Kompas”

Będzin ul. Modrzejowska 27

32 730–04-44
698–44–34-24
 www.psychokompas.pl

Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „Kompas”
Filia w Chorzowie

Chorzów ul. Wolności 40a/6

504 – 733 – 660
(rejestracja po godz.15:00)

Ośrodek Terapii i Psychoedukacji „KOMPAS”:

oferuje kompleksową pomoc w zakresie opieki psychiatrycznej, psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży
i dorosłych.

Świadczy usługi w zakresie następujących struktur:

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży

Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży

Pracownia Diagnozy i Terapii dla Osób z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu

Poradnia Leczenia Zaburzeń Jedzenia i Otyłości

Centrum Neurorehabilitacji

Czeladź Aleja Róż 12

 501 050 329

www.centrumneuro.org

ADHD *Zespół Aspergera *Autyzm

Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Zespół Aspergera, autyzm, zaburzenie semantyczno-pragmatyczne, zaburzenia zachowania, specyficzne trudności
w uczeniu się-dysleksja, dysgrafia)

Trudności wychowawcze

Diagnoza gotowości szkolnej

Zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zaburzenia genetyczne, Płodowy zespół alkoholowy FAS

Pomoc w sytuacji choroby przewlekłej

 

TRUDNA SYTUACJA MATERIALNA I ŻYCIOWA:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Sosnowiec ul. 3 Maja 33

32 296 -22 -01

Punkt terenowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Sosnowiec ul. Hallera 5

32  291 – 21 – 97

 

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Sosnowiec Plac Kościuszki 5/205 
32 266 – 03 – 87

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Sosnowiec ul. Kraszewskiego 21

32 298 – 00 – 49

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Sosnowiec ul. Szymanowskiego 5a

32 298 – 93 – 87

 

Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień

Sosnowiec ul. Szpitalna 1

32 413 01 61

Od stycznia 2016r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Sosnowcu rozpoczął realizację pomocy materialnej dla uczniów szkół wynikającej z ustawy o systemie oświaty.

STYPENDIUM SZKOLNE

Jedną z form realizacji pomocy materialnej dla uczniów jest stypendium szkolne – które przyznawane jest uczniom i słuchaczom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje jedna z przesłanek zgodnie z art. 90d pkt 1 Ustawy o systemie oświaty:

 1. bezrobocie;

 2. niepełnosprawność;

 3. wielodzietność

 4. alkoholizm

 5. narkomania

 6. długotrwała lub ciężka choroba;

 7. brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych

 8. rodzina niepełna

 9. inne zdarzenia losowe

Ustawowe kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczenia w formie stypendium szkolnego wynosi 528 zł na osobę i jest zgodne z Ustawą o pomocy społecznej.

Osoby uprawnione do świadczeń w formie stypendium szkolnego:

 • uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 • uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży  i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

 • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.