Klasa IV sportowa (szermierka)

Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu ogłasza nabór na rok szkolny 2022/2023 do klasy IV sportowej o profilu szermierka

I. Informacje ogólne.

1 marca 2022 r. rozpoczyna się nabór do specjalistycznej klasy sportowej. Na uczniów, którzy w teście sprawnościowym poradzą sobie najlepiej, czeka wspaniała sportowa przygoda.

Dlaczego warto?
Aktywność fizyczna odgrywa bardzo istotną rolę w życiu każdego człowieka, szczególnie w odniesieniu do dzieci.

Młody człowiek ćwicząc i bawiąc się, nabywa nowych umiejętności i wiadomości. Uczestnicząc systematycznie w zajęciach sportowych, uczeń będzie odnosił wiele korzyści, owocujących bardziej harmonijnym rozwojem, tężyzną fizyczną i lepszym zdrowiem.

Mając na uwadze zdrowie dzieci, wynikające z uprawiania aktywności fizycznej, chcemy utworzyć klasę sportową o profilu szermierczym.

Szermierka jest dyscypliną sportową, która kształtuje i rozwija cechy psycho-fizyczne dziecka, stymulując jego prawidłowy rozwój. Kształtuje i rozwija sprawność czynnościowo-ruchową ustroju, szybkość, siłę, wytrzymałość, trafność reakcji, spostrzegawczość, orientację, pamięć, szybkość podejmowania decyzji, zręczność i gibkość. Ponadto uczy myślenia, rozwija poczucie obowiązku i systematyczności w pracy oraz szacunku dla innych osób.

UWAGA! Rekrutacja  na rok szkolny 2022/2023 będzie odbywała się tradycyjnie, przez złożenie wniosku w sekretariacie szkoły.

SKŁADNIE WNIOSKÓW: od 1 do 31 marca 2022 r.

<<< WNIOSEK >>>

Wniosek należy wydrukować, wyspisać, podpisać i dostarczyć do sekretariatu szkoły.

SEKRETARIAT SZKOŁY:
czynny od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:30 – 15:30

tel. (32) 291 87 22

Regulamin klasy sportowej

1. Klasa sportowa jest przewidziana dla uczniów klas 4-8. Rozpoczęcie szkolenia od klasy 4-tej. Cała klasa będzie liczyła 20 osób.
2. Po skończeniu szkolenia sportowego możliwość kontynuowania dalszych treningów w Towarzystwie Miłośników Szermierki – Zagłębie w Sosnowcu.
3.Wszyscy zawodnicy są zobowiązani posiadać aktualnie badania sportowe.
4. Klasa sportowa, w której prowadzone będzie nauczanie szermierki  powołana zostanie 1 września 2022 r. i funkcjonować będzie przez 5 lat.
5. Szkolenie sportowe odbywać się będzie z wykorzystaniem sal gimnastycznych oraz  przyległego terenuz oraz zaplecza Twarzystwa Miłośników Szermierki – Zagłębie w Sosnowcu.
6. W ramach programu szkolenia sportowego szkoła wraz z sekcjami szermierczą Towarzystwa Miłośników Szermierki – Zagłębie w Sosnowcu.
7. W klasie sportowej realizowany będzie rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo w każdej z grup (4h zajęcia programowe + 6h zajęcia z dyscypliny).
8. W uzasadnionych przypadkach uczeń klasy sportowej, który ze względu na kontuzję lub inną czasową niezdolność do wykonywania ćwiczeń fizycznych nie bierze udziału w zajęciach sportowych, uczęszcza na pozostałe zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.
9. Uczniów nie kwalifikujących się do dalszego szkolenia sportowego, na podstawie opinii nauczyciela/trenera i opinii lekarza, przenosi się od nowego roku szkolnego lub nowego semestru do oddziału działającego na zasadach ogólnych
10.W przypadku powstania wakatu w klasie sportowej istnieje możliwość dochodzenia uczniów do klasy, jeśli spełnią kryteria sprawnościowe. W innych przypadkach decyduje trener koordynator programu szkolenia sportowego z dyscypliny szermierka.

Zadaniem szkoły będzie stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie zajęć sportowych z realizacją innych zajęć dydaktycznych.

Zasady rekrutacji do klasy sportowej

Warunki niezbędne do zakwalifikownia

Wniosek rodziców/prawnych opiekunów do udziału dziecka w klasie sportowej, należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły do dnia 31.03.2022 r. Wzór wniosku zostanie opublikowany na stronie internetowej szkoły lub można go pobrać osobiście z sekretariatu szkoły.

Spełnienie norm testu sprawności fizycznej:
– bieg po kopercie
– skok w dal z miejsca
– skok dosiężny
– skłon tułowia w przód

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do klasy sportowej będzie wyłoniona na podstawie zdobytych punktów z ww. testów i sprawdzianów, świadectwa szkolnego, rozmowy kwalifikacyjnej z trenerem koordynatorem lub psychologiem szkolnym. Procentowy podział punktów będzie ustalony na podstawie łącznej liczby chętnych kandydatów do klasy sportowej i miejsc przewidzianych dla grupy uczniów ze specjalizacją z szermierki.
Po zakwalifikowaniu się do klasy sportowej, a przed rozpoczęciem roku szkolnego, każdy uczeń klasy sportowej musiposiadać aktualne badania lekarza medycyny sportowej
Każdy uczeń zobowiązany jest przyjść w dniu rekrutacji w stroju sportowym.

Termin testu sprawnościowego: 19 maja 2022 r. 

TERMINARZ
podstępowania rekrutacyjnego do klasy IV sportowej o profilu szermierka

na rok szkolny 2022/2023

Składanie wniosków: od 1 do 31 marca 2022 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.
Termin sprawdzianu predyspozycji do klasy IV sportowej: 19 maja (godz. 17.00 – budynek szkoły)
Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy IV: od 24 do 29 czerwca do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 30 czerwca o godz. 12.00
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia: 5 lipca do godz. 15.00
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 6 lipca do godz. 12.00
Rekrutacja uzupełniająca (jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami): od 8 lipca 2022 r.