Konkurs we współpracy z MBP w Sosnowcu

940 788 Los Majkelos

Regulamin Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne przebudzenie”

<<< REGULAMIN KONKURSU >>>

 Warunki uczestnictwa:

 1. Uczestnikami Miejskiego Konkursu Recytatorskiego „Wiosenne przebudzenie” mogą być uczniowie klas 7-8 szkól podstawowych z terenu Sosnowca.

 2. Organizatorami konkursu są: Szkoła Podstawowa nr 45 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Janusza Korczaka, ul. Czeladzka 58 w Sosnowcu oraz Filia nr 2 – Rudna IV, Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego, ul. Gospodarcza 32 w Sosnowcu .

 3. Konkurs odbędzie się 24 kwietnia 2024  o godz. 9.00  w Filii nr 2 – Rudna IV, Miejskiej Biblioteki Publicznej G. Daniłowskiego, ul. Gospodarcza 32 w Sosnowcu .

 4. Zgłoszenia uczestników konkursu przyjmowane są do 15 kwietnia 2024

 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji dla dzieci

 2. Kształtowanie języka i wyobraźni.

 3. Odkrywanie i rozwijanie uzdolnień recytatorskich i aktorskich.

 4. Popularyzacja literatury pięknej.

 5. Wzbogacanie słownictwa.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7-8 szkól podstawowych z terenu Sosnowca.

 2. Zadanie konkursowe polega na recytacji jednego, dowolnego wiersza o tematyce wiosennej.

 3. Uczestnicy występują pojedynczo.

 4. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie maksymalnie 2 uczestników konkursu do dnia 15 kwietnia 2024.

 5. Uczestników do udziału w konkursie zgłasza nauczyciel. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia przez nauczyciela oraz rodziców/opiekunów prawnych uczniów.

 6. Karty zgłoszenia należy przesłać pocztą mailową na adres: sp45konkursy@gmail.com

Nagrody, sposób i termin realizacji wygranych:

 1. Oceny występów dokona jury powołane przez Organizatorów.

 2. Przyznane zostaną nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia.

 3. Jury zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej niż przewidziana liczba nagród lub przyznania nagród dodatkowych.

 4. Kryteria oceny recytacji: wybór utworu w kontekście tematu konkursu, opanowanie pamięciowe utworu, trafność interpretacji głosowej (akcentowanie, intonacja, modulacja głosu, tempo, pauza), ogólny wyraz artystyczny (postawa recytatora, gest sceniczny, elementy ruchu).

 5. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów nastąpi w dniu konkursu.

Postanowienia końcowe:

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 2. Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Miejska Biblioteka Publiczna im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu z siedzibą na ul. Kościelnej 11 w Sosnowcu, tel. 32 266-33-96, e-mail: sekretariat@biblioteka.sosnowiec.pl, jako administrator danych informuje, że dane osobowe wszystkich uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich oraz nauczycieli/opiekunów uczestników konkursu zebrane w celu realizacji konkursu będą przechowywane w bazie danych Organizatora przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji konkursu. Wizerunek zamieszczany na stronie internetowej MBP w Sosnowcu www.biblioteka.sosnowiec.pl, zostanie usunięty po upływie 5 lat od jego zamieszczenia. Okres przechowywania w Bibliotece danych osobowych w większości przypadków wynika z Jednolitego rzeczowego wykazu akt Miejskiej Biblioteki Publicznej im. G. Daniłowskiego w Sosnowcu. Dane wymagane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, nazwa szkoły/przedszkola, imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego uczestnika niepełnoletniego, imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna uczestnika, nr telefonu, adres e-mail nauczyciela/opiekuna są przetwarzane przez Bibliotekę w celu przeprowadzenia konkursu na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO. Jednocześnie wszystkim uczestnikom, rodzicom/opiekunom prawnym uczestników niepełnoletnich, nauczycielom/opiekunom uczestników konkursu przysługuje prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania. Każdy uczestnik, rodzice/opiekunowie prawni uczestników niepełnoletnich, nauczyciele/opiekunowie uczestników konkursu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Dane osobowe uczestników, rodziców/opiekunów prawnych uczestników niepełnoletnich oraz nauczycieli/opiekunów konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewidują właściwe środki ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą. W sprawach spornych przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul Stawki 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych wyjaśnień udziela Inspektor Ochrony Danych Osobowych – Agata Kozłowska, tel. 515-041-778, e-mail: iodo@biblioteka.sosnowiec.pl

 3. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu pod adresem: www.biblioteka.sosnowiec.pl

 4. Wszelkie pytania należy kierować do Organizatorów konkursu:

 • Szkoły Podstawowej nr 45 z Oddziałami Dwujęzycznymi Janusza Korczaka, do p. Agaty Gierlotki na adres mailowy: sp45konkursy@gmail.com

 • Filii nr 2 – Rudna IV, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu tel. (32) 291-28-71 do

  Renaty Maciejewskiej

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos