„EKO-SZKOŁA 2022″

998 630 Los Majkelos

W czerwcu nasza szkoła zdobyła tytuł „Eko-Szkoły 2021” w ogólnopolskim rocznym projekcie edukacyjnym. W tym roku szkolnym powalczymy o tytuł „Eko-Szkoły 2022”.

 

Oto zadania ekologiczne do zrealizowania w III edycji projektu Eko-Szkoła 2022:

1)  akcja ekologiczna (np. „Klasowa Wigilia bez plastiku”, sprzątanie świata, piknik ekologiczny, sadzenie drzew, zbiórka odpadów, zbiórka żywności dla zwierząt ze schroniska, zbiórka elektrośmieci);

2)  impreza szkolna lub wydarzenie o tematyce ekologicznej (np. Dzień Lasu, Dzień Ziemi, Dzień Ochrony Środowiska, Dzień bez Samochodu, Święto Drzewa);

3)  szkolny konkurs z zakresu ekologii/ochrony środowiska (np. konkurs wiedzy o parkach narodowych, konkurs na plakat ekologiczny, konkurs na zdjęcie przyrodnicze, konkurs literacki na wiersz, list, komiks o pięknie otaczającej przyrody);

4)  gazetka na holu szkoły lub w klasopracowni z zakresu ochrony środowiska (np. poznajmy pszczoły, gatunki zagrożone wyginięciem, czas rozkładu śmieci, wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie człowieka, zagrożenia globalne);

5)  lekcja w terenie/ zajęcia terenowe/ wycieczka przyrodnicza (np. do parku narodowego, krajobrazowego, do lasu, parku, muzeum przyrodniczego, nadleśnictwa – w zależności od sytuacji epidemiologicznej);

6)  zajęcia/ warsztaty na wybrany temat z zakresu ochrony środowiska (np. dajemy drugie życie odpadom, budujemy domki dla owadów, karmniki, budki lęgowe, szyjemy torby na zakupy);

7)  szkolna wystawa ekologiczna (np. wystawa plakatów ekologicznych wykonanych przez uczniów, wystawa rzeczy zrobionych z odpadów, wystawa zielników, wystawa karmników i domków dla owadów);

8)  ulotka/ broszura/ komiks skierowany dla pozostałych uczniów
z zakresu zmian nawyków w życiu codziennym dla dobra przyrody (np. gospodarka odpadami, segregacja śmieci, oszczędzanie wody, oszczędzamy prąd);

9)  doświadczenie / obserwacja przyrodnicza (np. doświadczenie – wpływ zanieczyszczeń, rozkład odpadów, obserwacja ptaków, owadów, rozwój roślin);

10)   trzy strony do e-booka, które zwiększą wiedzę uczniów z zakresu „Niebezpieczeństwa i zagrożenia dla przyrody w XXI wieku” (np. odpady, zmiany klimatu, dziura ozonowa, zanieczyszczenia wody, hałas, promieniowanie, metale ciężkie, pyły, kwaśne deszcze, ścieki, susze, tsunami, trzęsienie ziemi, itd.)

Główne cele projektu „EKO-SZKOŁA” to:

1.   Nadanie problemowi degradacji środowiska właściwej rangi w odbiorze społecznym oraz wywołanie dyskusji na temat jej skutków dla przyszłych pokoleń;

2.   Uświadomienie każdej osobie, że jej mądre decyzje i działania w życiu codziennym, mają wpływ na stan środowiska przyrodniczego;

3.   Poszerzanie wiedzy uczniów/przedszkolaków o tematy z zakresu ekologii i ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji degradacji środowiska dla życia i zdrowia organizmów, które w nim występują;

4.   Pobudzanie uczniów do aktywnego działania na rzecz środowiska, dzięki udziałowi w akcjach, imprezach i innych działaniach proekologicznych, co daje im poczucie posiadania osobistego wpływu na zmiany w stanie środowiska;

5.   Kształtowanie u uczniów postawy ekologicznego Polaka, Europejczyka i obywatela świata, aby poprzez zmiany własnych nawyków, przeciwdziałać degradacji środowiska w środowisku lokalnym, kraju, a także i na świecie;

6.   Poznawanie środowiska lokalnego, w tym miejsc objętych ochroną (np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody) oraz lokalizację pomników przyrody w najbliższej okolicy, co pozwala uczniowi zachwycić się pięknem otaczającej przyrody, a także wyzwolić refleksję o konieczności jej ochrony;

7.   Nawiązanie współpracy z uczniami i nauczycielami z całej Polski, w celu promowaniu postaw proekologicznych;

8.   Przygotowanie e-booka zwiększającego wiedzę uczniów o ważne zagadnienia związane z edukacją ekologiczną;

9.   Poszerzenie zagadnień z podstawy programowej z przyrody, biologii, geografii i chemii;

10.    Realizacja punktu 6 „Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.”, zawartego w Podstawowych kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022 ogłoszonych przez MEiN.

Myślę, że III edycja projektu będzie dla nas czystą przyjemnością. Serdecznie zachęcam Was do czynnego włączenia się w realizację projektu i zdobycia dla szkoły tytułu Eko-Szkoła 2022.

Szkolny koordynator projektu

Magdalena Wiśniewska

 

Author

Los Majkelos

All stories by: Los Majkelos