Klasa dwujęzyczna - rekrutacja
Dodane przez Michal_B dnia Luty 28 2019 20:21:09
 Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu
ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 do klasy VII dwujęzycznej

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych: 
15 maja 2019 r. o godzinie 17.00

Rozszerzona zawartość newsa
Szkoła Podstawowa nr 45 im. Janusza Korczaka w Sosnowcu ogłasza nabór na rok szkolny 2019/2020 do klasy VII dwujęzycznej.

WNIOSEK    <<< POBIERZ >>>


I. Informacje ogólne
Zapraszamy do 7 klasy dwujęzycznej, która od września 2019 roku rozpocznie naukę w naszej szkole. Nauczanie to polega na tym, że wybrane przedmioty w naszej szkole: geografia, biologia, chemia, fizyka, wiedza o społeczeństwie, informatyka (wyboru przedmiotu w danym roczniku dokonuje szkoła)  - wykładane są w dwóch językach: polskim i angielskim.

Nasi nauczyciele – specjaliści od nauczania dwujęzycznego – mają kwalifikacje do nauczania języka angielskiego i wykładanego przez siebie przedmiotu. Uczniom zapewnia się również kontakt z native speakerem.

Absolwenci naszych klas dwujęzycznych mogą kontynuować naukę w sosnowieckim IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisław Staszica w klasie dwujęzycznej lub w klasie z maturą międzynarodową w liceum, a niektórzy podejmują naukę w szkołach w Wielkiej Brytanii.

Dlaczego warto uczyć się w tej klasie?

•    Oferujemy intensywną naukę języka angielskiego na poziomie B1 (5  godzin tygodniowo + 3 godziny drugiego języka obcego).
•    Poznajemy literaturę, kulturę i historię krajów anglojęzycznych.
•   Wybrane przedmioty prowadzone będą w sposób dwujęzyczny metodą CLIL (zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe);
•    Realizujemy projekty w języku angielskim.
•    Bierzemy udział w międzynarodowych projektach eTwinning, Erasmus+
•    Stosujemy cyfrowe i aktywizujące metody pracy.
•    Korzystamy z dobrze wyposażonych sal lekcyjnych, komputerów, oprogramowania, multimedialnego, projektora multimedialnego, Internetu, słowników jedno i dwujęzycznych, biblioteki językowej.
•    Korespondujemy z uczniami z zagranicy.
•    Przygotowujemy przedstawienia w języku angielskim.
•    Bierzemy udział w imprezach promujących język i kulturę krajów anglojęzycznych (konkursy z języka angielskiego na poziomie międzyszkolnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, Konkurs Piosenki Anglojęzycznej, przedstawienia teatralne)
•    Organizacja wyjazdów językowych do Wielkiej Brytanii;
•    Wspieramy uczniów w indywidualnym procesie uczenia się poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych.


II. Kryteria przyjęć do klasy VII dwujęzycznej w SP45

1. Do oddziałów dwujęzycznych w Szkole Podstawowej nr 45  w pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45.

2. W przypadku wolnych miejsc, do oddziałów dwujęzycznych mogą zostać przyjęci uczniowie, którzy nie są uczniami tej szkoły, którzy przystąpili do postępowania rekrutacyjnego.

3. Warunkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego jest:
a. otrzymanie promocji do klasy VII;

b. uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych
przeprowadzonego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną.

4. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki przyjęcia do oddziałów dwujęzycznych niż liczba wolnych miejsc, będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a. wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w pkt. 3.b;
b. oceny na świadectwie ukończenia klasy VI szkoły podstawowej:
z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego.
c. świadectwo ukończenia klasy VI z wyróżnieniem.

5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas rekrutacji,
w dalszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie kryteria:

a. wielodzietność rodziny kandydata;
b. niepełnosprawność kandydata ;
c. niepełnosprawność jednego, obojga z rodziców lub rodzeństwa kandydata;
d. rodzina niepełna lub zastępcza kandydata.


III. Sprawdzian predyspozycji językowych
1. Sprawdzian znajomości języka angielskiego będzie zawierał: test gramatyczny, reagowanie językowe, czytanie ze zrozumieniem oraz wypowiedź pisemną - zakres zgodny z podstawą programową dla szkoły podstawowej.

2. Szczegółowe zasady rekrutacji wraz z terminarzem do klasy VII dwujęzycznej

W Szkole Podstawowej nr 45  w roku szkolnym 2019/2020 zostaną podane w do 15 marca 2019 roku na stronie internetowej szkoły 


TERMINARZ podstępowania rekrutacyjnego do klasy dwujęzycznej:

Składanie wniosków: od 24 kwietnia 2019 r. do 10 maja 2019 r. (do godz. 15:00) w sekretariacie szkoły

WNIOSEK   <<< POBIERZ >>>

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych: 15 maja 2019 r. o godzinie 17.00

Podanie do publicznej wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywnej wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych: 7 czerwca 2019 r.  (do godz. 15:00).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 28 czerwca 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:  od 3 lipca 2019 r. (do godz. 15:00).

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych:  4 lipca 2019 r.  (do godz. 15:00).

Rekrutacja uzupełniająca (jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami): od 11 lipca 2019 r.