Pierwszaki
Dokumenty
Plan pracy
Dla rodziców
Rada Samorządu Uczniowskiego
Współpraca z zagranicą
Ciekawe strony
Sport i my
O szkole
Archiwum
Patron naszej szkoły
Materiały dla nauczycieli
   Jadłospis
Czytaj dalej
   Polityka plików Cookie
Czytaj dalej
   YouTube KORCZAK SP45
Czytaj dalej
   Klub czytelniczy
Czytaj dalej
   Facebook SP45
Czytaj dalej
   Wolontariat szkolny
Czytaj dalej
   BIP
Druk zwolnień
Procedura zwalniania uczniów z lekcji

Uczeń może zostać zwolniony doraźnie z jednych lub kilku zajęć edukacyjnych pod warunkiem zachowania następującej procedury:

1) Rodzice/prawni opiekunowie za pośrednictwem dziecka lub osobiście składają do wychowawcy klasy pisemną prośbę o zwolnienie dziecka z zajęć edukacyjnych, na jednolitym druku zwolnienia obowiązującym w szkole.

2) Prośba musi dokładnie określać termin zwolnienia ze wskazaniem godziny/zajęć edukacyjnych, z których dziecko ma być zwolnione.

3) Uczeń lub rodzic/prawny opiekun druk zwolnienia przedkłada wychowawcy klasy (nauczycielowi prowadzącemu lekcję, z której uczeń chce się zwolnić) lub w przypadku jego nieobecności dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły. Wskazana osoba pisemnie wyraża zgodę na zwolnienie ucznia.

4) Z podpisanym zwolnieniem uczeń udaje się do szatni szkolnej i wychodząc ze szkoły na dyżurce zostawia zwonienie.

5) Prośba o zwolnienie ucznia z jednych lub kilku zajęć edukacyjnych jest jednoznaczna z przejęciem przez rodziców/prawnych opiekunów pełnej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.

6) Uczeń zwolniony z jednych lub kilku zajęć w danym dniu ma w dzienniku wpisaną nieobecność usprawiedliwioną.

7) Uczeń bez pisemnej prośby rodziców/prawnych opiekunów nie ma prawa opuszczać terenu szkoły.

8) Po konsultacji z pielęgniarką szkolną lub dyrektorem szkoły, uczeń może być zwolniony z części zajęć edukacyjnych na skutek złego stanu zdrowia. W takim przypadku rodzice/opiekunowie prawni są informowani telefonicznie o niedyspozycji dziecka i zobowiązani do odebrania go ze szkoły. Ucznia może rónież odebrać osoba pełnoletnia z pisemnym upoważnieniem od rodzica/opiekuna prawnego. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych/osoby upoważnionej jest wypisanie druku zwolnienia i pozostawienie na dyżurce.
   Druk zwolnień
Czytaj dalej
   Vulcan
Czytaj dalej
   Fanpage świetlicy
Czytaj dalej
   Młodzi Patrioci
Czytaj dalej
   Certyfikat Przejrzystości
Czytaj dalej
   Certyfikat Szkoły
Czytaj dalej
   Certyfikat
Czytaj dalej
   Delf Prim
   Angielski w obrazkach
Czytaj dalej