Pierwszaki
Dokumenty
Plan pracy
Dla rodziców
Rada Samorządu Uczniowskiego
Współpraca z zagranicą
Ciekawe strony
Sport i my
O szkole
Archiwum
Patron naszej szkoły
Materiały dla nauczycieli
   Polityka plików Cookie
Czytaj dalej
   YouTube KORCZAK SP45
Czytaj dalej
   BIP
Druk zwolnień
Procedura zwalniania uczniów z lekcji

Uczeń może zostać zwolniony doraźnie z jednych lub kilku zajęć edukacyjnych pod warunkiem zachowania następującej procedury:

1) Rodzice/prawni opiekunowie za pośrednictwem dziecka lub osobiście składają do wychowawcy klasy pisemną prośbę o zwolnienie dziecka z zajęć edukacyjnych, na jednolitym druku zwolnienia obowiązującym w szkole.

2) Prośba musi dokładnie określać termin zwolnienia ze wskazaniem godziny/zajęć edukacyjnych, z których dziecko ma być zwolnione.

3) Uczeń lub rodzic/prawny opiekun druk zwolnienia przedkłada wychowawcy klasy (nauczycielowi prowadzącemu lekcję, z której uczeń chce się zwolnić) lub w przypadku jego nieobecności dyrektorowi/wicedyrektorowi szkoły. Wskazana osoba pisemnie wyraża zgodę na zwolnienie ucznia.

4) Z podpisanym zwolnieniem uczeń udaje się do szatni szkolnej i wychodząc ze szkoły na dyżurce zostawia zwonienie.

5) Prośba o zwolnienie ucznia z jednych lub kilku zajęć edukacyjnych jest jednoznaczna z przejęciem przez rodziców/prawnych opiekunów pełnej odpowiedzialności za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka.

6) Uczeń zwolniony z jednych lub kilku zajęć w danym dniu ma w dzienniku wpisaną nieobecność usprawiedliwioną.

7) Uczeń bez pisemnej prośby rodziców/prawnych opiekunów nie ma prawa opuszczać terenu szkoły.

8) Po konsultacji z pielęgniarką szkolną lub dyrektorem szkoły, uczeń może być zwolniony z części zajęć edukacyjnych na skutek złego stanu zdrowia. W takim przypadku rodzice/opiekunowie prawni są informowani telefonicznie o niedyspozycji dziecka i zobowiązani do odebrania go ze szkoły. Ucznia może rónież odebrać osoba pełnoletnia z pisemnym upoważnieniem od rodzica/opiekuna prawnego. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych/osoby upoważnionej jest wypisanie druku zwolnienia i pozostawienie na dyżurce.
   Mam 6 lat
Czytaj dalej
   Fanpage świetlicy
Czytaj dalej
   Certyfikat Przejrzystości
Czytaj dalej
   Młodzi Patrioci
Czytaj dalej
   Certyfikat Szkoły
Czytaj dalej
   Certyfikat
Czytaj dalej
   Delf Prim