Pierwszaki
Dokumenty
Plan pracy
Dla rodziców
Rada Samorządu Uczniowskiego
Współpraca z zagranicą
Ciekawe strony
Sport i my
O szkole
Archiwum
Patron naszej szkoły
Materiały dla nauczycieli
   Polityka plików Cookie
Czytaj dalej
   YouTube KORCZAK SP45
Czytaj dalej
   Klub czytelniczy
Czytaj dalej
   Facebook SP45
Czytaj dalej
   Wolontariat szkolny
Czytaj dalej
   BIP
Konkurs Wiedzy o Prawie
Zapraszamy serdecznie do udziału w

III Edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas V - VII


Zgłoszenia chętnych uczniów do 20 III przyjmuje P. M.Kapuścik sala 24.

Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjalnych realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2017/2018.

Począwszy od 1 marca 2018 r. rusza kolejna, III Edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych dla uczniów szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjalnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2017/2018.

Nad prawidłowym przebiegiem Akademii – Konkursu czuwa powołany przez Organizatora
Krajowy Komitet Organizacyjny.

Uczestnikami Akademii – Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas V-VII)
i uczniowie wygaszanych klas gimnazjalnych.

Celem Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie jest:

- wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;
- kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;
- propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.

Ww. cele realizowane są przez powołany przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP Krajowy Komitet Organizacyjny, z siedzibą w Biurze Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, Al. Ujazdowskie 41 lok.2. W skład Krajowego Komitetu Organizacyjnego wchodzi 5 członków powołanych przez Prezesa KRRP lub Wiceprezesa KRRP.

Do zadań Krajowego Komitetu Organizacyjnego Akademii – Konkursu należą:

- wybór trzyosobowych zespołów jurorów etapu centralnego,
- kontrolowanie pracy Okręgowych Komitetów Organizacyjnych Akademii – Konkursu,
- wręczenie dyplomów i zaświadczeń dla laureatów i finalistów etapu centralnego Akademii – Konkursu.
- propagowanie idei Akademii – Konkursu,
-pozyskiwanie środków na organizację Akademii – Konkursu,
- powołanie trzyosobowego Zespołu ds. Odwołań.

Ogólnopolska Akademia – Konkursu Wiedzy o Prawie realizowana jest w trzech etapach:

Etap pierwszy – szkolny przeprowadzany jest w szkołach i składa się z części pisemnej. Innowacją tegorocznej edycji jest forma odbywania części pisemnej (testu). Będzie on realizowany on – line za pomocą specjalnej aplikacji, do której logować się będą na komputerach w szkole uczestnicy tegorocznej Akademii, o tej samej godzinie w całej Polsce.

Etap drugi – okręgowy – przeprowadzany jest w siedzibach miast wojewódzkich OIRP. Uczestnicy będą brali udział w dwóch częściach etapu: pierwszym pisemnym i drugim ustnym.

Trzeci etap – centralny (Finał) – przeprowadzony będzie w Warszawie i będzie się składał z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii – Konkursu.

Krajowy Komitet Organizacyjny powoła trzyosobowe zespoły jurorów, tworzące Centralną Komisję Akademii Konkursu.

Spośród uczestników troje uczniów (ze szkoły podstawowej i z wygaszanych klas gimnazjalnych) z trzema najlepszymi wynikami uzyska tytuł laureata, a pozostałe osoby zostaną finalistami Akademii – Konkursu. Zarówno dla laureatów jak i finalistów przewidziane są stosowne zaświadczenia i nagrody.

Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, czasu trwania i wyników poszczególnych etapów Akademii – Konkursu będą przekazywane poprzez stronę www.centrumedukacjiprawnej.pl, w zakładce Akademia – Konkurs.

Pierwszy etap – szkolny – odbędzie się w dniu 22 marca 2018 roku o godzinie 11:00 dla szkół podstawowych oraz o godz.13:00 dla uczniów klas gimnazjalnych.

Drugi etap – okręgowy – odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00 się w siedzibach OIRP w każdym województwie.

Trzeci etap – centralny (Finał) odbędzie się w dniu 16 maja 2018 roku o godzinie 10:00

– szkoły podstawowe oraz 16 maja 2018 roku – szkoły gimnazjalneRegulamin:

Ogólnopolska Akademia – Konkurs Wiedzy o Prawie dla szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjalnych realizowana przez Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w ramach programu „Szkoła bliższa prawu” w roku szkolnym 2017/2018.


REGULAMIN III EDYCJI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady organizacji i przeprowadzenia Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie ( zwanej dalej Akademią - Konkursem) dla uczniów szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjalnych.

2. Organizatorem Akademii - Konkursu jest Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców
Prawnych w Warszawie.

3. AKADEMIA – Konkurs realizowana jest ze środków własnych KRRP i środków pozyskanych
od sponsorów.

4. Nad prawidłowym przebiegiem Akademii - Konkursu czuwa powołany przez Organizatora
Krajowy Komitet Organizacyjny.

5. Uczestnikami Akademii - Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas V-VII) i uczniowie wygaszanych klas gimnazjalnych.


II. CELE AKADEMII

Celem Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie jest:

1. wszechstronne działanie na rzecz poszerzenia i pogłębienia wiedzy o prawie oraz wzrost świadomości prawnej dzieci i młodzieży;

2. kształtowanie postaw szacunku do prawa wśród dzieci i młodzieży;

3. propagowanie związków prawa polskiego z prawem międzynarodowym.


III. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

1. Podręcznik „Przychodzi uczeń do prawnika...” autorstwa Natalii Radosh i Michała Łakomeckiego dostępny na stronie https://ms.gov.pl/pl/poradnik-prawny-dla-mlodziezy/poradnik-do-pobrania/; dla uczniów szkół podstawowych – część dla młodzieży gimnazjalnej, dla uczniów wygaszanych klas gimnazjalnych – część dla młodzieży ponadgimnazjalnej oraz lekcje o prawie zamieszczone na stronie www.centrumedukacjiprawnej.pl (etap szkolny i okręgowy).

2. Podręcznik „Lex bez łez” pod redakcją dr hab. Krystiana Markiewicza i Marty Szczocarz-Krysiak

(etap centralny); dla uczniów szkół podstawowych rozdziały: Zawsze i wszędzie, W domu i w rodzinie, W sieci; dla uczniów wygaszanych klas gimnazjalnych - Zawsze i wszędzie, W domu i w rodzinie, W sieci, Na zakupach, Na imprezie, Kiedy pojawią się kłopoty.

3. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej; rozdziały I: Rzeczpospolita, II: Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela; (wszystkie etapy).

4. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. – http://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka (preambuła i część I – etap centralny).

5. Konwencja o Ochronie Praw człowieka i Podstawowych Wolności, Rzym dnia 4 listopada 1950 roku (Dz.U. z 1993 roku, Nr 61,poz.284 ze zm.); etap centralny – Rozdział I (dla uczniów szkół podstawowych), Rozdziały II-V (dla uczniów wygaszanych klas gimnazjalnych).

6. Instytucje prawa w zakresie ochrony szczególnych wartości:

6.1. http://przepraszamniewystarczy.pl/godność-i-cześć

6.2. http://przepraszamniewystarczy.pl/sprostowanie-prasowe

6.3. http://przepraszamniewystarczy.pl/nazwisko-jako-marka-produktu-a-naruszenie-dobr-osobistych

6.4. http://przepraszamniewystarczy.pl/jak-uzyskac-przeprosiny-za-wypowiedz-w-internecie

6.5. http://przepraszamniewystarczy.pl/spor-o-nazwe-zespolu-muzycznego

6.6. http://przepraszamniewystarczy.pl/dobre-imie-przedsiebiorcy-jest-bezcenne (etap okręgowy i centralny, dla uczniów szkół podstawowych treści pkt.6.1., 6.3., 6.4., dla uczniów wygaszanych klas gimnazjalnych treści od 6.1.-6.6.).


IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA AKADEMII - KONKURSU


1. KRAJOWY KOMITET ORGANIZACYJNY

1.1. Prezes KRRP lub wiceprezes wskazuje 5 członków Krajowego Komitetu Organizacyjnego Akademii – Konkursu.

1.2. Krajowy Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu ma siedzibę w Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie, al. Ujazdowskie 41 lok.2.


2. ZADANIA KRAJOWEGO KOMITETU ORGANIZACYJNEGO AKADEMII - KONKURSU

2.1. Wybór trzyosobowych zespołów jurorów etapu centralnego.

2.2 Kontrolowanie pracy Okręgowych Komitetów Organizacyjnych Akademii – Konkursu.

2.3. Wręczenie dyplomów i zaświadczeń dla laureatów i finalistów etapu centralnego Akademii – Konkursu.

2.4. Propagowanie idei Akademii - Konkursu.

2.5. Pozyskiwanie środków na organizację Akademii - Konkursu.

2.6. Powołanie trzyosobowego Zespołu ds. Odwołań.


3. ZADANIA ORGANIZTORA

3.1.Przygotowanie regulaminu Ogólnopolskiej Akademii - Konkursu Wiedzy o Prawie
określającego:

3.1.1. podstawowe założenia organizacyjne

3.1.2. harmonogram Akademii - Konkursu

3.1.3. dokumentację i treści obowiązujące dla uczestników

3.1.4. wzory druków stosowanych w Akademii - Konkursie


3.2. Przygotowanie testu na potrzeby eliminacji szkolnych. Koordynowanie przebiegu etapu szkolnego przeprowadzanego droga internetową.

3.3. Przesłanie do Okręgowych Komitetów Organizacyjnych Akademii – list uczestników zakwalifikowanych po etapie szkolnym do etapu okręgowego.

3.4 Przygotowanie i przesłanie do Okręgowych Komitetów Organizacyjnych zadań pisemnych i ustnych przewidzianych dla uczestników drugiego (okręgowego) etapu Akademii-Konkursu.


Tematy zadań pisemnych i ustnych oraz prawidłowe odpowiedzi i kryteria oceny wystąpień publicznych będą dostarczane Okręgowym Komitetom Organizacyjnym za pomocą sieci Internet dzień przed terminem etapu okręgowego.

3.5. Przygotowywanie zestawów pytań i zadań ustnych, organizacja i zapewnienie przebiegu Centralnego Etapu Akademii – Konkursu Finału w Warszawie.

3.6. Przygotowywanie i wydawanie dyplomów i zaświadczeń dla laureatów i finalistów etapu centralnego Akademii - Konkursu.

3.7. Prowadzenie dokumentacji Akademii - Konkursu.

3.8. Administrowanie bazą danych szkół, uczestników, laureatów i finalistów Akademii- Konkursu.

3.9. Utrzymywanie kontaktu z uczestnikami i ich opiekunami.

3.10. Nawiązywanie współpracy z partnerami zewnętrznymi (patronami i sponsorami).

3.11. Organizator Akademii - Konkursu ma prawo:

3.11.1. anulowania wyników poszczególnych etapów w razie ujawnienia istotnych (naruszających regulamin Akademii - Konkursu) nieprawidłowości i wykluczenia szkół biorących w nich udział.

3.11.2. wykluczenia z udziału w Akademii - Konkursie uczestników łamiących regulamin (w szczególności za: niesamodzielne rozwiązywanie testów wiedzy prawniczej i przygotowanie pracy pisemnej, korzystanie z niedozwolonych pomocy, plagiat). Decyzje o wykluczeniu podejmuje przewodniczący komisji szkolnej, okręgowej lub centralnej.

3.11.3.rozstrzygania sporów i prowadzenia mediacji w sprawach dotyczących Akademii - Konkursu i jej uczestników.


4. OKRĘGOWE KOMITETY ORGANIZACYJNE AKADEMII - KONKURSU

Okręgowe Komitety Organizacyjne powoływane są w siedzibach miast wojewódzkich przez dziekanów poszczególnych OIRP i pełnią funkcję Okręgowych Komisji Akademii-Konkursu

W skład Okręgowych Komitetów Organizacyjnych wchodzą minimum trzy osoby, w tym: dziekan rady OIRP bądź osoba przez niego wskazana, koordynator ds. edukacji prawnych OIRP oraz przedstawiciel środowiska oświatowego.


5. ZADANIA OKRĘGOWYCH KOMITETÓW ORGANIZACYJNYCH

Okręgowe Komitety Organizacyjne opracowują szczegółowe zasady organizacji Akademii - Konkursu na terenie swojego okręgu.

Przeprowadzają eliminacje okręgowe.

Przesyłają do Organizatora protokoły eliminacji okręgowych (załącznik nr 4) wraz z listą osób zakwalifikowanych do etapu centralnego (i ich kartami uczestnika - załącznik nr 3A) oraz kartą oceny wypowiedzi ustnej (załącznik nr 5). Do etapu centralnego kwalifikują się po jednej osobie z okręgu ze szkół podstawowych i po jednej osobie z wygaszanych klas gimnazjalnych.

Komitety Okręgowe podlegają kontroli Krajowego Komitetu Organizacyjnego Akademii - Konkursu.


6. KOMISJE SZKOLNE

Komisje Szkolne powoływane są w macierzystych szkołach. W skład Komisji Szkolnych wchodzą trzy osoby. Komisje szkolne koordynują zgłaszanie uczestników - uczniów danej szkoły w Akademii - Konkursie oraz czuwają nad przebiegiem testu prowadzonego on-line na komputerach szkolnych.


7. ZADANIA KOMISJI SZKOLNYCH

Przesyłają do Centrum Edukacji Prawnej KRRP zgłoszenie udziału w Akademii – Konkursie, poprzez zalogowanie się na stronie www.centrumedukacjiprawnej.pl (więcej informacji w pkt. VIII Regulaminu).

Organizują i przeprowadzają I etap szkolny Akademii – Konkursu, w tym zapewniają dostęp zainteresowanym uczniom do komputerów w szkole w czasie trwania testu on-line.


V. ZASADY ORGANIZACYJNE

Ogólnopolska Akademia - Konkursu Wiedzy o Prawie ma charakter trzyetapowy:

1.Etap pierwszy – szkolny przeprowadzany jest w szkołach i składa się z części pisemnej tj. testu zawierającego zadania zamknięte.

1.1. Za test z wiedzy prawniczej uczestnik otrzymuje od 0 do 50 punktów.

1.2. W przypadku jednakowej liczby punktów dwóch lub większej ilości uczestników, decyduje czas wypełnienia testu.

Do etapu okręgowego kwalifikuje się po 20 uczniów z najlepszymi wynikami z poszczególnych kategorii (szkoła podstawowa, wygaszane klasy gimnazjum).

2. Etap drugi – okręgowy – przeprowadzany jest w siedzibach miast wojewódzkich OIRP. Uczestnicy biorą udział w dwóch częściach etapu: pierwszym pisemnym - rozwiązują kazus i drugim ustnym, losując jedno pytanie.

2.1. Do zadania pisemnego przystępują wszyscy uczestnicy o tej samej godzinie, w tym samym dniu w całej Polsce.

2.2. Na rozwiązanie zadania pisemnego uczestnicy mają jedną godzinę.

2.3. Uczestnik za zadanie pisemne może otrzymać od 0 do 20 pkt.

2.4. Po ocenie przez Komisję prac pisemnych, niezwłocznie rozpoczynana jest część ustna.

2.5. W przypadku jednakowej liczby punktów dwóch lub więcej uczestników, po zakończeniu części ustnej - losują oni po jednym dodatkowym temacie wypowiedzi.

Uczestnik za wypowiedź może otrzymać od 0 do 20 pkt., wypowiedź dodatkowa punktowana jest od 0 do 20 pkt.

2.6. Okręgowy Komitet Organizacyjny ogłasza wyniki niezwłocznie, powiadamiając uczestników o końcowych wynikach i publikując na stronie internetowej organizatora nazwiska uczestników zakwalifikowanych do etapu centralnego.

2.7. Do etapu centralnego kwalifikują się uczestnicy z najlepszym wynikiem z poszczególnych okręgów (jeden ze szkoły podstawowej i jeden z wygaszanych klas gimnazjalnych).


3. Trzeci etap – centralny (Finał) - przeprowadzany jest w Warszawie i składa się z wypowiedzi ustnej przed Centralną Komisją Akademii - Konkursu.

3.1. Krajowy Komitet Organizacyjny powołuje trzyosobowe zespoły jurorów, tworzące Centralną Komisję Akademii Konkursu.

3.2. Za wypowiedź ustną uczestnik może otrzymać od 0 do 20 pkt.

3.3. Po zakończeniu prac Komisji następuje ogłoszenie wyników z podaniem nazwisk laureatów i finalistów.
3.4. Troje uczestników (ze szkoły podstawowej i z wygaszanych klas gimnazjalnych) z trzema najlepszymi wynikiami uzyskuje tytuł laureata a pozostałe osoby są finalistami Akademii - Konkursu.

3.5. Laureaci Akademii - Konkursu otrzymają stosowne zaświadczenia i nagrody. Postanowienia szczegółowe zawiera pkt IX niniejszego regulaminu.

3.6. Kryteria oceny wystąpienia przed publicznością:

3.6.1. Treść wypowiedzi: 10 punktów

3.6.1.1. spójne, rzeczowe, logiczne odniesienie się do tematu

3.6.1.2. dynamiczna, żywa narracja bez zbędnych komentarzy i dygresji

3.6.1.3. wypowiedź zrozumiała dla słuchacza

3.6.1.4. prezentacja ciekawa dla słuchacza

3.6.1.5. zawiera wnioski.

3.6.2. Wykonanie: 10 punktów

3.6.2.1. utrzymywanie kontaktu wzrokowego ze słuchaczami

3.6.2.2. autentyczność przekazu

3.6.2.3. budzenie wyobraźni/ uczuć/ umysłu

3.6.2.4. adekwatne do treści używanie ruchów, gestów i mimiki

3.6.2.5. dykcja – wypowiedź wyraźna i staranna.


VI. HARMONOGRAM AKADEMII


Informacje dotyczące organizacji, miejsc przeprowadzenia, czasu trwania i wyników poszczególnych etapów Akademii - Konkursu będą przekazywane poprzez stronę www.centrumedukacjiprawnej.pl, zwaną dalej stroną internetową Akademii - Konkursu, w zakładce Akademia – Konkurs.

a. Pierwszy etap – szkolny - 22 marca 2018 roku o godzinie 11:00 dla szkół podstawowych, o godz.13:00 dla uczniów klas gimnazjalnych.

W etapie szkolnym udział wezmą wszyscy uczniowie zainteresowani Akademią - Konkursem (ze szkół podstawowych i wygaszanych klas gimnazjalnych).

Protokół z przebiegu etapu szkolnego (załącznik nr 2) należy przesłać niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Centrum Edukacji Prawnej KRRP – koordynator@centrumedukacjiprawnej.pl


b. Drugi etap – okręgowy – 25 kwietnia 2018 roku o godzinie 10:00

Etap okręgowy Akademii - Konkursu odbędzie się w siedzibach OIRP w każdym województwie.

Protokół z przebiegu etapu okręgowego (załącznik nr 3) należy przesłać niezwłocznie na adres poczty elektronicznej Centrum Edukacji Prawnej KRRP – kordynator@centrumedukacjiprawnej.pl

c. Trzeci etap – centralny (Finał) o godzinie 10:00

16 maja 2018 roku - szkoły podstawowe

16 maja 2018 roku – szkoły gimnazjalne


Finał Ogólnopolskiej Akademii – Konkursu Wiedzy o Prawie odbędzie się w Warszawie. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie dla finalistów Akademii - Konkursu. Organizator zapewnia rezerwację zakwaterowania i wyżywienia dla jednego opiekuna finalistów ze szkół podstawowych i jednego opiekuna finalistów z wygaszanych klas gimnazjalnych z poszczególnych okręgów.


VII . KOMUNIKACJA

Odbywa się przede wszystkim drogą elektroniczną z wykorzystaniem adresu e-mail Organizatora: koordynator@centrumedukacjiprawnej.pl


VIII. PRZYSTĄPIENIE SZKÓŁ DO AKADEMII – KONKURSU WIEDZY O PRAWIE

Szkoły przystępują do Akademii - Konkursu rejestrując się na stronie www.centrumedukacjiprawnej.pl.

Czas na rejestrację rozpoczyna się 1 marca o godzinie 12:00 i kończy 15 marca 2018 roku o godzinie 20:00.

Uczestnicy odszukują link do formularza rejestracyjnego.

Uczestnicy wypełniają formularz podając następujące dane:

a. Imię uczestnika

b. Nazwisko uczestnika

c. Nazwa i e-mail szkoły uczestnika

d. Adres e-mail uczestnika

e. Telefon kontaktowy uczestnika

f. Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika

g. Adres e-mail rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika

h. Telefon kontaktowy rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika

i. Adres korespondencyjny uczestnika

j. Województwo/siedziba OIRP.


5. Uczestnicy otrzymują wiadomość e-mailową na swój adres e-mail z danymi do logowania - Login i Hasło oraz linkiem do strony, na której będzie można potwierdzić zgłoszenie do udziału w Akademii – Konkursie. Szkoła otrzymuje kopię zgłoszenia ucznia.

6. W dniach 15 - 18 marca 2018 roku uczestnicy otrzymują drogę e-mailową link do swojego serwera, na którym będą wypełniać test oraz wszystkie informacje o terminie i czasie trwania testu.

7. W dniu 22 marca 2018 roku o wyznaczonej godzinie uczestnicy logują się na podany adres serwera i przystępują do rozwiązywania testu.

8. Po ukończeniu testu uczestnicy dostają wiadomość potwierdzającą ukończenie testu.

9. Po upływie 48 godzin od zakończenia testu, na stronie organizatora zostanie opublikowana informacja o wynikach testu.

10. Wymagania techniczne dla komputerów, na których będzie wypełniany test: najnowsza wersja przeglądarki internetowej Mozilla Firefox i rekomendowane stałe łącze internetowe.


IX. NAGRODY

1. Organizator nie przewiduje nagród dla uczestników Akademii - Konkursu na etapie szkolnym i okręgowym.

2. Finał:

2.1 . I miejsce – nagroda o wartości 1500 zŁ (sz.podstawowa) 2000 zł (wygaszane klas gimnazjum)

2.2 . II miejsce – nagroda o wartości 1000 zł, (sz.podstawowa) 1500 zł (wygaszane klasy gimnazjum)

2.3. III miejsce – nagroda o wartości 700 zł, (sz.podstawowa) 1000 zł (wygaszane klasy gimnazjum)

2.4. finaliści – nagrody rzeczowe.

Krajowy Komitet Organizacyjny może ustanowić inny podział nagród.

X. ODWOŁANIA

Prawo do odwołania od oceny prac oraz sposobu przeprowadzenia danego etapu przysługuje uczestnikom, ich rodzicom (opiekunom prawnym) i opiekunom w terminie 3 dni od daty ogłoszenia wyników.

Odwołania należy wnosić:

1.1. na etapie szkolnym do Komisji Szkolnej,

1.2 na etapie okręgowym do Centrum Edukacji Prawnej KRRP poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres koordynator@centrumedukacjiprawnej.pl.

Odwołania muszą:

1.1. mieć formę pisemną,

1.2. określać poszczególne elementy pracy (zadania), których ocenę odwołujący się uważa za
błędną, lub zawierać szczegółowy opis sposobu przeprowadzenia danego etapu (lub jego
części), co do którego zgłasza się odwołanie,

1.3. zawierać uzasadnienie.

Wniesienie odwołań niezgodnie z X.1 i X.2. skutkuje ich nierozpatrzeniem.

Odwołania rozpatruje Zespół ds. Odwołań wskazany przez Przewodniczącego Krajowego Komitetu Organizacyjnego. Zespół liczy trzy osoby.

Odpowiedź na odwołanie wraz z uzasadnieniem zostanie wysłana na adres e-mail, z którego zostało wysłane odwołanie (w przypadku etapu szkolnego: przekazana Komisji Szkolnej), w terminie 14 dni od daty otrzymania odwołania. Komisja Szkolna przekazuje odwołanie do Zespołu ds. Odwołań niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od otrzymania odwołania.

Decyzja Zespołu ds. Odwołań jest ostateczna.

7. Wszelkie sprawy sporne związane z Regulaminem rozstrzyga Organizator.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sprawy nieuregulowane postanowieniami niniejszego regulaminu rozstrzyga Krajowy Komitet Organizacyjny. W przypadku spraw spornych rozstrzygniecie Krajowego Komitetu Organizacyjnego zapada poprzez głosowanie. Dopuszcza się głosowanie drogą korespondencyjną.

2. Dokumentacja etapu szkolnego i okręgowego Akademii - Konkursu przechowywana jest w siedzibach OIRP.

3. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej
www.centrumedukacjiprawnej.pl

4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany terminów lub przedłużenia Akademii - Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

4. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Akademii - Konkursu bez podania przyczyny oraz prawo do niewyłaniania zwycięzcy.

5. Przystąpienie Uczestnika do Akademii - Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.

6. Dodatkowych informacji udziela Główny Koordynator Akademii - Konkursu - Jolanta Kucharzak, radca prawny, numer telefonu: 783 708 707 e-mail: koordynator@centrumedukacjiprawnej.pl oraz koordynatorzy ds. edukacji prawnej w OIRP, mających swoje siedziby w miastach wojewódzkich (wykaz na stronie organizatora).


   Druk zwolnień
Czytaj dalej
   Vulcan
Czytaj dalej
   Fanpage świetlicy
Czytaj dalej
   Młodzi Patrioci
Czytaj dalej
   Certyfikat Przejrzystości
Czytaj dalej
   Certyfikat Szkoły
Czytaj dalej
   Certyfikat
Czytaj dalej
   Delf Prim
   Angielski w obrazkach
Czytaj dalej